Just Build It

Millist ehitusvahtu valida. Mille poolest erinevad montaaživahud. Erinevat tüüpi polüuretaanvahud: elastne vaht, liimvaht, talvevaht, suvine vaht, madala tardumissurvega vaht, kõrrevaht, püstolivaht, pritsvaht, isolatsioonivaht, suletud pooridega vaht, soojustusvaht, ehitusvaht, montaaživaht, tuletõkkevaht.

Ehitusvahud on tänuväärsed tihendamise ja liimimise materjalid. Nende eeliseks on see, et nad on kasutusvalmis, mugavad paigaldada, täidavad tänu paisumisele tühimikud, nakkuvad paljude teiste materjalidega, on head soojustusmaterjalid, õhutihedad, parandavad helipidavust jne. Poes ringi vaadates läheb, ehitusvahtu valides, silme eest kirjuks. Kuidas valida õige ehitusvaht? Nagu ikka, ehitusmaterjalide valiku puhul, tuleb alustada sellest, et millist tööd me plaanime teha. Millist rolli ehitusvaht peaks selle töö juures täitma. Kõige lihtsam on minna justbuildit.eu lahenduste lehele ja valida töö, mida on plaanis teha. Sõlmjooniste peal on võimalik leida vajalikud tooted, ka ehitusvahud.

Käime siiski läbi ehituslahendused, kus reeglina ehitusvahtu kasutatakse ja vaatame millised omadused nendes kasutuskohtades vajalikud on ning millele tähelepanu pöörata vahu valikul ja kasutamisel.

Kus siis ehitusvahtu kasutatakse. Allpool on tavapärased ehitusvahu kasutamise kohad:

Erinevad ehitusvahtude tüübid, nende põhiomaduste ja kasutusviiside järgi:

 • Püstolivahud. Püstol annab paigaldusmugavuse, täpse doseerimise, kiiruse. Püstolivahud on reeglina kõrrevahtudest parema saagikusega. Püstolivaht võiks olla vastutusrikaste tööde puhul esimene valik. Väga suurt rolli vahu kvaliteedi juures mängib ka vahupüstol. Korralik ja puhas vahupüstol tagab parema struktuuri ja väljatuleku.
 • Kõrrevahud. Kui sul ei ole kodus vahupüstolit ja ei soovi seda ka osta, siis on kõrrevaht lahendus. Seda saab kasutada ilma püstolita, vahuballooni külge kinnitatud kõrre abil. Kõrrevahud on reeglina nö, täitevahud. Hea valik suuremate tühimike ja vuukide täitmiseks. Kõrrevahu peaks välistama kui on plaanis paigaldada avatäiteid või teha teisi töid kus suurem paisumissurve ja järelpaisumine võivad olla probleemiks.
 • Kombi. Lisaks püstoli- ja kõrrevahtudele on olemas ka kombineeritud lahendused, kus püstolivahu ventiili ja adapterile sobib lisaks püstolile ka spetsiaalne kõrs. Näiteks PENOSILi EasyGun. Selle kõrre eelis on ka see, et mahub kitsamatesse vuukidesse. Näiteks soojustusplaatide vahed. Üldine reegel on see, et püstolivaht on kõige kõrgema saagikusega, kõrrevaht madalama ja EasyGun jääb saagikuselt nende vahele.
 • Liimvahud on spetsiaalselt arendatud just liimimise tarvis. Kuigi kõik vahud on reeglina head liimid, siis nendel võib olla liimimiseks sobimatuid omadusi. Näiteks väiksem tõmbe- ja survetugevus, liigne järelpaisumine vms.
 • Tuletõkkevahud tuleks eristada tuletundlikkuse ja tulepüsivus aspektist. Tihti need omadused on ka mõlemad korraga olemas, aga alati mitte. Parandatud tuletundlikkusega vahud on need mille süttivustundlikkust ja tule leviku võimet on vähendatud. Tulepüsivad tuletõkkevahud on mõeldud tuletõkke tarindis olevate vuukide ja läbiviikude täitmiseks. Nende eesmärk on takistada tule levikut läbi piirde. Tuletõkkevahtude omadused ja kasutamise viisid on näidatud toote dokumentides.
 • Kõrge saagikusega vahud. Selleks, et ühest vahupudelist tuleks välja rohkem meetreid või kuupmeetreid vahutu. Selleks on arendatud vahu struktuur ja tihedus selliseks, et ühe liitri või kilo kemikaalide kohta tuleks võimalikult suur maht valmistoodet. Kõrge saagikusega vahud on olulised neile kellel on oluline valmistöö hind. Ühe tootega saab teha rohkem tööd ja üks tööühik tuleb reeglina odavam. Samas ei ole madalam tihedus alati voorus. Mõne vahu omaduse saavutamiseks on vaja rohkem polümeeri ja seega tihedus on suurem.
 • Elastsed vahud on vajalikud sellisel juhul kui vahu paigaldusvuugile või kasutuskohale võivad avalduda tsüklilised deformatsioonid. Näiteks akende temperatuuri ja niiskuspaisumisest tekkivad deformatsioonid. Vaata akna paigaldamise lõiku.
 • Pihustatavad isolatsioonivahud on mõeldud väiksemateks soojustamisteks, kuhu klassikaliste soojustusmaterjalidega ligi ei pääse. Torude ja nende ümbruse katmine jms. Aitab vähendada soojuskadusid ja kondensaadi riske. Pritsvahu paigaldamise eel tuleb samuti pinnad niisutada. Kui on plaanis paigaldada mitu kihti, siis tuleb enne järgmist kihti niisutada ka eelmise vahu pinda. Ühe vahukihi paksus ei tohiks ületada kahte sentimeetrit.

Suunised ja nõuanded. Mida teada vahu kasutamise ja valiku juures:

 • Vahtu tuleb kaitsta UV kiirguse eest.
 • Vahupüstoli puhastamine. Vahupüstoli puhastamiseks on arendatud spetsiaalsed puhastajad. Reeglina on need vahuballoonile sarnases pakendis millel on peal ka adapter vahupüstoliga ühendamiseks. Komplektis on ka pihustusotsik. Kui oled vahu kasutamise lõpetanud, siis puhastad kõigepealt püstoli otsiku, keerad püstoli vahupudeli küljest lahti, keerad puhastajale otsa, lased puhastusainet läbi püstoli prügikasti, kuni püstolist hakkab tulema puhastusaine. Kui need toimingud on tehtud, siis mõne aja pärast lase püstolist välja üleliigne puhastusaine ja sinna tekkinud surve ning keera püstol kinni. Kui kõike vahtu ei saanud ära kasutatud ja on plaanis lähiajal vahtu uuesti kasutada, siis võiks püstoli vahupudelile peale jätta ning regulaator kinni keerata. Pikaks ajaks ei tohi selliselt püstolit balloonile peale jätta, siis saab püstol rikutud, kuna vaht tardub seal ära.
 • Tardunud vahu eemaldamine. Kuna ehitusvahud on väga hea nakkega ja tarduvad kiiresti, siis on määrdunud pindasid väga keeruline puhastada. Tardumata toodet on kergem selleks ette nähtud puhastajaga eemaldada, aga tardunud vahuga on palju keerulisem. On olemas puhastajad ka tardunud vahu jaoks, aga sõltuvalt pinnast ei pruugi see õnnestuda või võib pindasid hoopis kahjustada ja määrida. Teatud pindadelt saab vahtu ka mehhaaniliselt eemaldada, kui pinna vigastamise oht ei ole oluline. Üldiselt tasub vahu kasutamise eel kõik külgnevad pinnad ohutus kauguses katta.
 • Õige paigaldustemperatuur on väga oluline vahu tardumisele ja kvaliteedile. Vahu kasutamise temperatuur on kirjas toote pakendil. On olemas nii miinuskraadide kui ka kõrgetel temperatuuridel kasutatavaid vahtusid. Vahtusid nimetatakse selle järgi reeglina suve ja talve vahtudeks. Vastavalt olukorrale tuleb valida vastav toode. Paigaldamise temperatuurid on kirjas toote pakendil ja tehnilistes dokumentides. Pindade niisutamine ja puhastamine on väga olulised. Polüuretaanvaht tardub niiskuse mõjul ja niiskus aitab tagada ühtlase vahustruktuuri. Pinnad mille vahele või peale vahtu laseme peavad olema puhtad tolmust, jääst jms. Tolmuse pinna külge vaht ei nakku.
 • Loksutamine. Selleks et tagada vahu dokumentides lubatud omadused, tuleb vahupudelit enne kasutamist loksutada.
 • Ballooni temperatuur kasutamisel vaata pakendilt. Reeglina tuleb hoida ballooni temperatuuril +15 °C … +20 °C vähemalt 6 tundi enne kasutamist. Kindlasti ei tohi ballooni soojendada muude meetmetega. Näiteks vahupudeli kuuma vette pannes võib see plahvatada.

Vahu mehhaanilised omadused. Vastavalt kasutuskohale ja põhieesmärgile tuleb valida vajalike põhiomadustega toode:

 • Tihedus – Madalam tihedus annab vahule reeglina parema saagikuse. Kõrgem tihedus, aga suurema surve ja tõmbetugevuse ning nö. rohkem materjali.
 • Surve- ja tõmbetugevus on olulised eriti liimvahtude puhul.
 • Elastsus on oluline reeglina suuremate deformatsioonide puhul, näiteks akende paigaldamine.
 • Järelpaisumine näitab kui palju vaht paisub, peale paigaldamist. Suur järelpaisumine aitab vahul täita vajalikud tühimikud, aga võib olla ootamatuks üllatuseks ja pinnad määrida
 • Tardumissurve näitab milline jõud tekib vahu tardumisest, külgnevatele pindadele. Akende ja uste puhul tuleb näiteks kasutada madalama paisumissurve tooteid.
 • Olulised omadused on ka veeauru läbilaskvus, nake, soojusjuhtivus, helipidavus, saagikus jms. Neid võiks kindlasti kõrvutada erinevate toodete puhul, enne valiku tegemist.

Klassikaline montaaživahu kasutamise koht on akende ja uste paigaldamine:

Akende paigaldamise juures on oluline, et ehitusvaht töötaks soojusisolatsioonina ja kaitseks vuuki õhulekete eest. Selleks, et ehitusvaht töötaks hea soojustusena, peab tal olema ühtlane struktuur. Piltlikult öeldes palju pisikesi vahumulle mille vahel on võimalikult õhukesed seinad. Erinevad vahud on erineva struktuuriga. Seda on tihti raske poes leti ääres tuvastada ja pakenditel on reeglina kõigil lubatud head struktuuri. Toote dokumentides ja pakendil on reeglina deklareeritud soojusjuhtivus, selle numbri võrdlemine võiks olla esimene tegevus. Veidi näitab seda omadust ka toote dokumentides kirjas olev vahu tihedus, aga mitte alati. Selleks tasub, tunde järgi ja letil olevate lubaduste alusel, valida üks toode ning ära proovida ning seejärel osta suurem kogus. Algajal on muidugi kõige kindlam ja odavam konsulteerida asjatundjaga.

Vahu lõplik kuju ja seeläbi ka omadused, tekivad alles peale paigaldamist ja tardumist. Pudelis on ta ju vedelal kujul. Seega vahu omadusi mõjutab oluliselt ka ümbritsev keskkond, paigaldusvilumus, vahupüstoli kvaliteet jms. Tuleb valida vastavalt temperatuurile sobilik ehitusvaht. Kuna ehitusvaht tardub niikuse mõjul, siis külmas ei pruugi niiskust piisavalt olla ja vaht ei tardu, samuti tekitab vale temperatuur vahus halba struktuuri ja tühimikke.

Tardumissurve. Akende ja uste paigaldamise juures on oluline, et ehitusvaht oleks madala tardumissurvega. Kui tardumise surve, on liiga suur, siis on oht et akna ja ukse lengid deformeeruvad. Tekivad probleemid avatäite avamise ja sulgemisega ning tekivad lekkekohad ja pinged. Vajadusel tuleb lengid ajutiselt toestada.

Vahu elastsus ja vuukide dimensioneerimine. Kuna aken paigaldatakse soojustuse tsooni ja ta külgneb fassaadi tarindiga, siis on selles sõlmes päris suured deformatsioonid. Aken ise, sõltuvalt akna materjalist, võib temperatuuri ja niiskuse toimel paisuda ning kahaneda. Sama teeb ka fassaadi tarind. Need liikumised on vahu vuugi mõistes reeglina summeeruvad, kas surutakse üheaegselt kooku või rebitakse üksteisest eemale. Nende deformatsioonide vastuvõtmiseks peab akna paigaldamiseks kasutatav vaht olema piisava elastsusega, et need deformatsioonide tsüklid pika aja jooksul vastu võtta, ilma nakke kaotamata ja vahu rebenemiseta. Oluline on jälgida ja dimensioneerida õigesti ka paigaldusvahe. Näiteks liiga kitsas vuuk on sellest aspektist ohtlik. Kui näiteks deformatsioon on 2 mm, siis on väga suur vahe, kas see toimub 1 cm või 2 cm vahu vuugi puhul. Deformatsioon on vastavalt siis 20 või 10%. Vastavalt sellele, tuleb valida ka vastav ehitusvaht.

Püstoli- või kõrrevaht. Avatäidete puhul tuleks kasutada püstolivahtusid, kuna nende paisumissurve on reeglina väiksem. Samas tuleb ka püstolivahtude paisumissurvet võrrelda, sest ka püstolivahtude puhul on suurema paisumissurvega tooteid. Suure paisumissurvega tooteid ei tohiks avatäidete puhul kasutada.

Vahu lõikamine. Tihti on kerkinud küsimus, et kas vahtu peab akna vuugis lõikama või täidab vahul olev nahk õhupidavuse tagamisel olulist rolli. Parima tulemuse annab tõesti täpselt paigaldatud vaht, nii et vuuk on täis (lengi laiuse ulatuses) ja lõikama ei pea. Selliselt paigaldavad aga väga vilunud vahulaskjad. Ka lõigatud vaht on tavaolukorras piisavalt tihe. Kõige suurem viga tehakse siis kui hakatakse pooleldi tardunud vahtu vuuki tagasi suruma või siluma. Kui vaht ei ole veel tardunud, siis igasugune sekkumine kahjustab vahu struktuuri. See on vahu õhutihedusele oluliselt kahjulikum kui see, et seda lõikame. Üldiselt on vaja, tänapäeva energiatõhususe ootustest tulenevalt, vahu vuuk õhutiheduse mõistes täiendavalt kaitsta. Selleks kasutatakse spetsiaalseid teipe või võõpasid. Seespool aurutihe toode ja väljaspool tuuletihe toode. Vaata akna paigaldamise lahendus: https://justbuildit.eu/ehituslahendused/

Niisutamine. Avatäidete paigaldamisel on vaja akna lengi ja seina tarindit, millede vahele vahu laseme, täiendavalt niisutada. Polüuretaanvaht tardub niiskuse mõjul ja niiskus aitab tagada ühtlase vahustruktuuri. Vahu nakke pärast ei pea reeglina niisutamise puhul muretsema, aga päris vee kihti ei ole ka vaja, piisab pritsiga pihustamisest. Kui on tegemist laia lengiga, sügava vuugiga, siis tasub vaht lasta kihtide kaupa iga kihi vahel veidi oodates ja niisutades. Sügavate vuukide puhul ei jõua niiskus vahuni ühtlaselt ja tekivad struktuuri probleemid või suurem paisumissurve.

Ehitusvaht ei ole akna ja ukse kinnitusvahend.

Ehitusvaht on mõeldud avatäidete puhul ainult tihendamiseks. Kinnitus tuleb tagada vastavalt projekteerija ja tootja juhistele, mehhaaniliste kinnitustega. Samuti tuleb akna all ja külgedel kasutada vajalikke toe ja rihtimisklotse, vastavalt nõuetele.

Akna paigaldamise külgnemised, õhutiheduse teibid, hermeetikud jms.

Nagu eelpool mainitud, siis akna paigaldamisel on lisaks vahule mõistlik kasutada ka auru ja tuuletõkke teipe. Siis on vaht täiendavalt kaitstud niiskuse ja tuule eest. On väiksem risk kondensaadi ja hallituse tekkele ning seeläbi soojem vuuk ja tervislikum sisekliima. Vaata vajalikke tooteid siit:

Aknapõse ehitusplaadi liimimine

Akna põsele ehitusplaadi liimimiseks saab lisaks tsemendipõhistele liimidele kasutada ka liimvahtu. Liimvahu puhul on oluline, et vahul oleks väike järelpaisumine aga hoolimata sellest tuleb plaat ajutiselt toestada ja fikseerida.

Aknalaua liimimine

Liimvahuga aknalaua paigaldamisel tuleb aknalaud täiendavalt toetada plastikust, vineerist või puidust tugiklotsidega. Vahu survetugevus ei pruugi olla piisav.

Ohutus

Ohutuse teemadel tuleb vahutoote puhul kindlasti lugeda tootja tehnilistest dokumentidest. Tegemist on surve all oleva anumaga ja reeglina sisalduvad tuleohtlikke gaase, seega on plahvatusohtlikud. Väga palju on õnnetusi juhtunud näiteks vahupudeli autosse lahtiselt või teravate esemete vahele ladustamisest. Purunemisel või isegi väikse augu tekkimisel on pahandust väga palju. Selleks, et ventiil säilivusaja jooksul kinni ei kleepuks tuleks vahupudelit ladustada püsti. Vahutooteid kasutada vaid hästi ventileeritud kohtades – tuleoht ja terviseriskid.

Miks ehitusvahtu kutsutakse „makrofleks“? See on täpselt sama nagu kipsplaat on „küprok“. See bränd kes esimesena turule tuleb, saab tuntuks ja tootegruppi hakatakse kutsuma rahvakeeles selle brändi nime järgi, “first-mover advantage”. 90-ndatel tuli esimesena ehitusvahuga turule Makroflex ja sealt see hüüdnimi ehitusvahule ka tuli. Ajas võib see muidugi muutuda, kui teine ja tugevam bränd võtab selle koha.

Detailsemat infot loe konkreetse vahu tehnilistest dokumentidest. Igal tootel võivad olla erinevad suunised ja nõuded, millest tuleb lähtuda.

Just Build IT

Võta ühendust

Registreeri

Oled juba kasutaja?

Logi sisse

Pole veel kasutaja?