Just Build It

Kuidas kasvavate energiahindadega karmile talvele vastu minna.

Energia hinnad on muutnud oluliselt kodumajapidamiste kulusid ja see talv tõotab tulla jälle väga keeruline. Justbuildit.eu aitab leida lahendused ja materjalid hoonete energiakulu vähendamiseks.

Küttekulusid saab vähendada muuhulgas läbi hoone soojuskadude vähendamise. Ühed suuremad energiakaod on läbi välispiirete. Kadusid aitab vähendada parem soojusisolatsioon ja väiksemad õhulekked. Samas tuleb need lahendused hoolikalt läbi mõelda ja ehitusfüüsikaliselt ja tehniliselt korrektselt lahendada. Justbuildit.eu keskkonnast saab mõned vihjed. Aitame leida soovitud tööde tegemiseks sobilikud materjalid.

Soovitame hoone renoveerimise juures alustada arvutusest, pannes kõrvuti erinevate tööde renoveerimise kulud ja võimalik sääst energiakadudelt, kui antud töö saaks tehtud. Siin on tavapäraselt vaja ehituseksperdi abi. Meie saame kaasa aidata ehitushinna kokku panemise osas. Meie keskkonnast leida nimekirja materjale vajaliku töö tegemiseks, saades toodete kohta nii hinnainfo kui ka materjalide tehnilise info.

Tihti on majanduslikult mõttekas alustada küttesüsteemi ajakohastmaisest ja soodsamale kütteliigile või efektiivsemale süsteemile üleminekust. Ehituslikest töödest on reeglina järgmised fassaadi soojustamine ja akende vahetamine.

Kuna aknad on fassaadi üks osa, siis need on mõistlik välja vahetada just fassaadi renoveerimise käigus. Akende õhulekked võivad olla väga suureks soojuskao põhjuseks. Alati ei pea aknaid välja vahetama, kui need on korralikud ja soojapidavad, aga üle tuleks vaadata nende paiknemine seinas ja külgnemised kõrval olevate tarinditega (ehk nn. vuugid või paigaldusvahe). Tuleb vaadata kas akende ja seina vaheline ühendus on kenasti tihendatud ning vajadusel parandada. Tänapäeval on lisandunud palju uusi lahendusi ja materjale mis aitavad akende vuuke tuule ja õhutihedaks saada. Tuleb jälgida, et akende vuugid oleksid tervikuna täidetud ehitusvahuga. Ehitusvahu paigaldamisel tuleb jälgida, et sügavamate vuukide puhul saaks montaaživaht paigaldatud kihtide kaupa, enne iga järgmist kihti niisutades. Polüuretaanvaht vajab tardumiseks niiskust. Kui täita vuuk ühe korraga, siis ei pruugi vahu südamik ühtlaselt tarduda ja tekivad tühimikud. Kitsaste lengide puhul saab muidugi täita ka ühe korraga, aga niisutamine on siiski vajalik.

Aknad peaksid reeglina paiknema soojustuse tsoonis, siis on väiksemad külmasillad. Sisemine akna ja seina vaheline vuuk tuleks katta veeauru kindlama (tihedam kui väljast) materjaliga. See vähendab riski niiskuse konvektsioonile ja difusioonile ning nendest tulenevat niiskuse kondenseerumist tarindisse. Niiskus põhjustab tarindis jäätudes külmasildasid ning soojakadu. Niiskuse kogunemine tekitab teatavasti ka hallitust ja see on tervisele kahjulik. Samuti aitab vuukide aurutiheda materjaliga katmine vähendada õhulekkeid. Akende või piirdetarindi materjalide soojus- või niiskuspaisumisest tekivad päris suured deformatsioonid mis võivad vuugi materjali lahti rebida ja sealt vahelt saab juba õhuleke toimuma. Topelt kaitse õhutiheda materjaliga on täiendav kindlus, et piire toimib. Õhutiheduse ja aurutiheduse parandamiseks on loodud erinevad teibid ja mastiksid/võõbad (vedelmembraanid mis tardumisel tekitavad elastse kaitsekihi).

Ka välimine akna vuuk tuleb saada tihedaks. Siin peab jälgima, et välimine materjal ei oleks liiga aurutihe, see peaks võimaldama piirdesse ehitamise ajal või läbi lekete on sattunud niiskuse välja pääseda. Külmas kliimas kehtib reegel, et välimised kihid peavad olema suurema veeauru läbilaskvusega kui sisemised, siis ei jää niiskus lõksu ja aurab välja. Välimise kaitsekihi eesmärk on põhiliselt tuule tõkestamine. Siin tulevad appi jälle selleks otstarbeks arendatud teibid. Tegemist on tuult tõkestavate membraanidega millel on liimribad akna ja seina tarindiga ühendamiseks. Oluline on need materjalid kaitsta päikse ja muu otsese ilmastiku mõju eest. Sama tuleb teha ka PU vahtudega (ehitusvahud), kuna need ei talu UV kiirgust. Ilmastiku kaitse tagab fassaadi kattematerjal, puitlaudis, krohv, fassaadiplaat jms.

Vaata akna paigalduse lahendus: https://justbuildit.eu/ehituslahendused/#akende-paigaldamine

Akna paigaldamiseks vajaminevad materjalid leiad siit:

Auru ja õhetiheduse teip, ehitusvaht, tuuletõkketeip, hermeetikud, aknaplekk, aknalaua kinnitamine

Kuidas sisemist aknapõske peale akna paigaldamist viimistleda ja milliseid materjale seal kasutada saab vaadata aknapalede sõlmelt: https://justbuildit.eu/ehituslahendused/#solution=262

Krohv, aknalaud, pahtel, silikoon, akrüül, seinavärv, kruntvärv, aurutõkke teip, liim aknalaua kinnitamiseks, rihtklotsid

Oleme toonu välja mõned lahendused ka fassaadi soojustamiseks. Sõltuvalt siis objektist, soovidest, vajadusest ja konkreetsest ehituslikust konstruktsioonist tuleb valida konkreetne lahendus. Meie keskkonnast leida näiteks fassaadi soojustamise lahenduse kus plokkmüüritis on soojustatud puitkarkassi vahele paigaldatud mineraalvillaga. Fassaadi kattematerjaliks on puitlaudis. Oluline on tähelepanu pöörata, et tuuletõke saaks paigaldatud ja vuugid tihendatud. Puitkarkassi ja roovitiste ristlõiked ja lahendus sõltub soojustuse paksusest ja konkreetse fassaadi lahendusest. Roovitiste asetus tuleneb ka fassaadi tüübist. Näiteks sõltub see kas fassaadilaud tuleb horisontaalne või vertikaalne. Selliste fassaadide puhul on ülioluline tagada fassaadi materjali ja tuuletõkke vaheline tuuldumine. Kuna fassaad on ilmastiku mõju käes, siis selle materjal võib märguda. Selleks, et see saaks uuesti välja kuivada ja ei kannaks niiskust edasi piirdetarindisse on see tuuldumine vajalik. Samuti on tuuldumine vajalik sisemise veeauru välja liikumisel, et niiskus ei jääks lõksu ja ei kondenseeruks soojusisolatsiooni.

Fassaadi soojustamiseks vajalikud materjalid ja lahendused leiad siit:

Mineraalvill, soojustus, tuuletõke, tuuletõkkeplaat, tuuletõkkemembraan, tuuletõkke teip, kinnitusnurgikud, puitkarkass, puidust roov, naelad puitlaudisele, puitlaudis, laudise viimistlemine, puitlaudise värv, fassaadivärv

Üks näide ka sellest, et kuidas ei tohiks ehitada. Kindlasti tuleks vältida vahtpolüstüreeni (EPS plaat) paigaldamist puitkarkassi vahele. Lisaks muudele probleemidele võivad tekkida puidu ja plaadi vahele suured mahukahanemisest ja deformatsioonidest põhjustatud praod. Nende läbi on jälle suured õhulekked. Vahtpolüstüreeni saab kasutada krohvitud fassaadide puhul, olles eelnevalt kontrollinud selle materjali sobivust tuleohutuse aspektist. See, millise süttivustundlikkusega materjale tohib antud hoone juures kasutada ja milliseid lisameetmeid tuleb arvesse võtta, peab olema lahendatud ehitusprojektis.    

Garaaziukse paigaldamise joonis
ETICS/SILS

Eelpool nimetatud tööde planeerimisel peab siiski vaatama hoonet kui tervikut. Tähelepanu tuleb pöörata ka tehnosüsteemidele. Kui hoones on ebatihe välispiire, siis võib ventilatsioon toimuda märkamatult lekete kaasabil. Kui me lekked sulgeme, siis ei pruugi hoone õhuvahetus olla piisav.

Juhime tähelepanu, et ehituses on palju erinevaid lahendusi. Oma kodulehel oleme toonud ainult mõned neist. Kõik lehel antud lahendused tuleb mugandada konkreetse objekti olukorrale ja vajadustele. Lehel pakutud lahendused ei anna hinnanguid ja soovitusi konstruktiivsetele/hoone tarindite kandevõime küsimustele.  

Veigo Kallaste

Just Build It

Võta ühendust

Registreeri

Oled juba kasutaja?

Logi sisse

Pole veel kasutaja?